Prawo i postępowanie karne

W zakresie postępowania karnego Kancelaria oferuje wsparcie w kwestiach:

 • kompleksowej obrony w postępowaniu karnym;

 • reprezentowania praw osób pokrzywdzonych;

 • czynności związanych ze środkami zapobiegawczymi  (areszt, dozór policji, poręczenie) udział w posiedzeniach aresztowych;

 • sporządzanie wniosków o odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego;

 • przygotowania i sporządzania pism procesowych, apelacji, zażaleń;

 • sporządzania prywatnych aktów oskarżenia i prowadzenia postępowania w tym zakresie.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria oferuje przygotowanie pism procesowych i reprezentowanie klienta w sprawach dotyczących m.in.:

 • rozwodu, seperacji lub unieważnienia małżeństwa;

 • podziału majątku;

 • rozdzielności majątkowej;pozbawienia, ograniczenia władzy rodzicielskiej;

 • alimentów (zasądzenia, obniżenia, podwyższenia lub porozumienia co do ustania obowiązku);

 • ustalenia kontaktów z dzieckiem lub ich zmiany;

 • przysposobienia;

 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa.

Prawo spadkowe

Kancelaria zapewnia doradztwo oraz obsługę prawną klientów w zakresie:

 • stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku (reprezentacja klienta w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku lub prowadzenie działań prawnych mających na celu uzyskanie notarialnego potwierdzenia dziedziczenia, pomoc w sporządzaniu umowy spadkowej, reprezentacja przed sądem);

 • przyjęcia lub odrzucenia spadku;

 • reprezentacji w postępowaniach sądowych w procesach o zachowek.

Prawo i postępowanie cywilne

Kancelaria służy pomocą z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza w zakresie spraw o:

 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia (z tytułu wypadków, szkód na mieniu czy błędów medycznych);

 • ochronę dóbr osobistych (w tym w sprawach o naruszenie prywatności, dobrego imienia czy wizerunku);

 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji;

 • zapłatę (negocjacje z dłużnikiem, wezwanie do zapłaty, proces o zapłatę, postępowanie egzekucyjne0;

 • naruszenie posiadania (w tym sprawa o naruszenie prawa własności, eksmisję, zasiedzenie, oraz spraw dotyczących służebności i użytkowania wieczystego).

Kancelaria zapewnia również pomoc prawną w zakresie sporządzania, opiniowania i negocjowania umów.

Prawo gospodarcze

Naszym klientom oferujemy:

 • obsługę prawną tworzenia, przekształcania, podziału, łączenia oraz likwidacji podmiotów prawa gospodarczego, w tym tworzenia i opiniowania umów spółek, dokonywania wpisów w KRS;

 • przygotowanie projektów aktów wewnętrznych, w tym protokołów z posiedzeń organów;

 • reprezentowanie, opiniowanie umów z prawa gospodarczego, umów prawa gosopdarczego, uczestnictwo w negocjowaniu umów.

Prawo pracy

Działania kancelarii ukierunkowane są na przygotowywanie pism procesowych i reprezentowanie klienta w sprawach dotyczących m.in.:

 • przywrócenia do pracy;

 • odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy;

 • odszkodowania za mobbing;

 • odszkodowania za dyskryminację;

 • odpowiedzialności za mienie powierzone;

 • kar porządkowych;

 • zwolnień grupowych;

 • sprostowania świadectwa pracy.