You are currently viewing ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD LEKARZA

ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD LEKARZA

Co przychodzi Ci na myśl, gdy słyszysz określenia: ,,błąd medyczny”, ,,błąd lekarski”, ,,błąd w sztuce lekarskiej”, ,,błąd w sztuce medycznej”? Postawiłbyś między tymi pojęciami znak równości czy zdefiniowałbyś je inaczej? W jakiej sytuacji pozwałbyś szpital, a w jakiej lekarza? Pozwól, że odpowiem Ci na często stawiane pytania związane z prawem medycznym.

Lekarz, pielęgniarka czy inne osoby pracujące w ochronie zdrowia popełniają błąd medyczny, gdy działają sprzecznie z aktualną wiedzą i praktyką medyczną (zaniechanie) i nie dochowują należytej staranności, udzielając pacjentowi świadczenia.

Błędem lekarskim jest natomiast czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z dostępną wiedzą medyczną.

„Błąd w sztuce medycznej” lub ,,błąd medyczny” jest pojęciem szerszym od błędu lekarskiego czy błędu w sztuce lekarskiej. Różnica wynika z tego, że błędu medycznego lub błędu w sztuce medycznej może dopuścić się nie tylko lekarz, lecz też inna osoba spośród personelu: szpitala, przychodni, a nawet apteki.

Klasyfikacja błędów medycznych w praktyce

Błędy medyczne można podzielić na kilka kategorii. Przyjmuje się następującą klasyfikację:

 • Błędy diagnostyczne — polegające na niewłaściwej interpretacji badań lub pominięciu istotnych symptomów choroby,
 • Błędy terapeutyczne —skutkujące błędnym leczeniem, wyborem nieprawidłowego zabiegu lub wykonaniem go w niezręczny, nieuważny sposób,
 • Błędy techniczne -stanowiące formę zaniedbania czy też niepoprawnego realizowania poleceń, decyzji lekarza, np. przez personel szpitala, pielęgniarkę itp.,
 • Błędy organizacyjne — wynikające z nieodpowiedniej organizacji pracy placówki medycznej, np. błędne prowadzenie dokumentacji medycznej, brak dostępu do właściwej aparatury diagnostycznej.

Jakie prawa i świadczenia przysługują pacjentowi?

Każdy wypadek w obrębie praktyki medycznej może wywołać poważne konsekwencje dla pacjenta, a błąd medyczny lub błąd lekarski stanowi często punkt wyjścia do długiego procesu sądowego. W takich przypadkach pacjentowi przysługują roszczenia, takie jak:

 • odszkodowanie pieniężne – obejmujące koszty poniesione wskutek błędu medycznego (np. koszty rehabilitacji, koszt wizyt lekarskich, koszt badań, koszty przystosowania mieszkania do nowych okoliczności, a także wszelkie inne uzasadnione koszty),
 • zadośćuczynienie – rekompensujące niematerialne konsekwencje błędu lekarskiego, takie jak ból, cierpienie czy pogorszenie jakości życia,
 • renta – przysługująca w przypadku utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej albo w sytuacji zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Odpowiedzialność cywilna, karna i zawodowa lekarza

Zdarzają się sytuacje, kiedy czyn lekarza nosi znamiona przestępstwa. Wówczas lekarzowi mogą grozić różne sankcje, w tym nawet kara pozbawienia wolności. Może on odpowiadać za przestępstwa z kodeksu karnego, takie jak np.:

 • z art. 155 KK (nieumyślne spowodowanie śmierci),
 • art. 156 KK (ciężki uszczerbek na zdrowiu),
 • art. 157 KK (średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu),
 • art. 157a KK (uszkodzenia prenatalne) oraz
 • art. 160 KK (narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia).

Pacjent wszczyna postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej, składając skargę do właściwego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Tego typu postępowanie toczy się w fazie przygotowawczej – przed rzecznikiem, zaś część sądowa – najpierw przed Okręgowym, a następnie przed Naczelnym Sądem Lekarskim. Sprawa może także znaleźć swój finał w Sądzie Najwyższym.

Sąd lekarski może orzec:

 • karę upomnienia,
 • karę nagany,
 • karę pieniężną,
 • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat,
 • ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat,
 • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat,
 • pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Lekarz może odpowiadać za błąd medyczny w postępowaniu cywilnym, co do zasady tylko, jeśli błąd ten jest zawiniony, a pomiędzy błędem a powstałym skutkiem (tj. szkodą) istnieje związek przyczynowy.

Kogo pozwać – lekarza czy szpital?

Jeśli się zastanawiasz, czy w przypadku błędu medycznego powinieneś dochodzić roszczeń od placówki medycznej czy od lekarza – odpowiem Ci , posługując się ,,ulubionym stwierdzeniem prawnika” – ,,to zależy”.

Lekarz prowadzący własny gabinet, udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach swojej działalności gospodarczej sam ponosi odpowiedzialność za wyrządzenie pacjentowi szkody. Ponadto będzie odpowiadał również za błędy i szkody medyczne wyrządzone przez osoby zatrudnione w gabinecie. Lekarz jest wówczas odpowiedzialny za nienależyte wykonanie umowy zawartej z pacjentem korzystającym z odpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Zupełnie inaczej dzieje się, wtedy, gdy lekarz popełnia błąd medyczny podczas świadczenia usług w podmiocie leczniczym, w którym pracuje na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (tzw. kontraktu). Lekarz zatrudniony na umowę o pracę w szpitalu lub gabinecie prywatnym ponosi jedynie odpowiedzialność pracowniczą wobec placówki i występuje w procesie sądowym tylko jako świadek. Po stronie pozwanego lekarza powinna występować zatrudniająca go placówka.

Kiedy jednak lekarz pracuje w oparciu o umowę o świadczenie usług medycznych (kontrakt), odpowiada cywilnie za wyrządzone błędy medyczne na zasadzie solidarnej odpowiedzialności prawnej wraz z szpitalem. Można wówczas żądać całości lub części świadczenia zarówno od szpitala i lekarza łącznie, jak i od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia od tego pozostałych.

Sprawa o błąd medyczny? Zgłoś się do prawnika!

Proces sądowy dotyczący tematyki błędów medycznych jest skomplikowany i wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji medycznej oraz opinii biegłych sądowych. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z usług kancelarii prawnej.

Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Targońska-Sienkiewicz reprezentuje pacjentów placówek medycznych, jak również zapewnia kompleksową obsługę prawną lekarzy oraz podmiotów leczniczych.

Kancelaria zajmuje się zarówno reprezentacją pacjentów, jak i lekarzy w sprawach:

 • sądowych (karnych i cywilnych) dotyczących błędów medycznych i naruszeń praw pacjenta,
 • postępowań przed sądami lekarskimi,
 • postępowań dyscyplinarnych lekarzy związanych ze stosunkiem pracy.

radca prawny Patrycja Targońska-Sienkiewicz


Dodaj komentarz